Privacyverklaring

IndoorWrap, gevestigd aan Nobelstraat 33-5 3846 CE Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Indoorwrap.nl
Nobelstraat 33-5 3846 CE Harderwijk
085 212 9999

Persoonsgegevens die wij verwerken

IndoorWrap verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@indoorwrap.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IndoorWrap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– IndoorWrap analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– IndoorWrap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

IndoorWrap neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IndoorWrap) tussen zit. IndoorWrap gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Het gebruik van algoritmen om klanten te categoriseren op basis van hun gedrag, aankoopgeschiedenis of demografische gegevens, en vervolgens specifieke marketingstrategieën toe te passen op elk segment.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IndoorWrap hanteert een beleid waarbij persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke categorieën van persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen voor bewaartermijnen:

  1. Klantgegevens: Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang als nodig is om de contractuele relatie met de klant te onderhouden, inclusief eventuele wettelijke verplichtingen met betrekking tot boekhouding en belastingen. Na het beëindigen van de contractuele relatie worden de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij er nog wettelijke bewaarverplichtingen van toepassing zijn.

  2. Marketinggegevens: Persoonsgegevens die worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals contactgegevens voor nieuwsbrieven of promotieacties, worden bewaard zolang de betreffende persoon zich niet heeft afgemeld voor dergelijke communicatie of toestemming heeft ingetrokken.

  3. Analytische gegevens: Geanonimiseerde of gepseudonimiseerde analytische gegevens kunnen voor langere periodes worden bewaard voor statistische doeleinden en het verbeteren van diensten, zolang deze gegevens niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

De exacte bewaartermijnen kunnen afhankelijk zijn van wettelijke vereisten, contractuele verplichtingen en interne beleidslijnen van IndoorWrap. Het is belangrijk dat IndoorWrap de bewaartermijnen regelmatig herziet en bijwerkt om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving en de behoeften van de organisatie en haar klanten.

Delen van persoonsgegevens met derden

IndoorWrap verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IndoorWrap gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IndoorWrap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@indoorwrap.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . IndoorWrap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IndoorWrap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@indoorwrap.nl